Δημοσίευση Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας των κωδικών θέσης 100,101,102,103,104,105,106,107, καθώς και των αντίστοιχων Πινάκων Απορριπτέων της Ανακοίνωσης υπ’ αρ. πρωτ. 7722/24-09-2021 (Ανακοίνωση ΣΜΕ 3/2021) του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Δημοσιεύονται από το Κέντρο  Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας για τους κωδικούς θέσης 100,101,102,103,104,105,106,107, καθώς επίσης οι Πίνακες Απορριπτέων για τις αντίστοιχες θέσεις της Ανακοίνωσης υπ’ αρ. πρωτ. 7722/24-09-2021 (Ανακοίνωση ΣΜΕ 3/2021) για την κάλυψη με συνολικά εξήντα πέντε (65) άτομα των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες . Παρακαλούμε πατήστε παρακάτω, για να δείτε αναλυτικά τους σχετικούς πίνακες:

 1. ΚΩΔΙΚΟΣ 100 (ΩΣΞΝΟΡΘΟ-6Μ9)
 2. ΚΩΔΙΚΟΣ 101 (ΩΧΘΝΟΡΘΟ-Ε2Χ)
 3. ΚΩΔΙΚΟΣ 102 (6ΙΨΖΟΡΘΟ-ΔΧΔ)
 4. ΚΩΔΙΚΟΣ 103 (6ΝΔΧΟΡΘΟ-ΟΧ0)
 5. ΚΩΔΙΚΟΣ 104 (Ω0ΑΚΟΡΘΟ-2ΞΜ)
 6. ΚΩΔΙΚΟΣ 105 (Ψ6ΤΝΟΡΘΟ-ΡΔ0)
 7. ΚΩΔΙΚΟΣ 106 (ΩΤΖΩΟΡΘΟ-9ΔΟ)
 8. ΚΩΔΙΚΟΣ 107 (ΩΥΨΙΟΡΘΟ-91Τ)
 9. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ 100 (ΩΙΧΠΟΡΘΟ-Ι9Ζ)
 10. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ 101 (Ω39ΥΟΡΘΟ-Ο9Ξ)
 11. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ 102 (6ΗΝ2ΟΡΘΟ-Η9Ρ)
 12. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ 103 (ΩΞΨΕΟΡΘΟ-ΦΒΧ)
 13. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ 104 (ΨΟ5ΒΟΡΘΟ-ΜΗΟ)
 14. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ 105 (ΩΗΠΞΟΡΘΟ-ΠΗΤ)
 15. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ 106 (Ω364ΟΡΘΟ-2ΝΟ)
 16. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ 107 (Ω5Ξ8ΟΡΘΟ-ΖΝΛ)