Δημοσίευση των Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας, καθώς και των Πινάκων Απορριπτέων για τους κωδικούς θέσης 107 και 108 της υπ’ αρ. πρωτ. 3981/26-04-2022 Β’ Ανακοίνωσης του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α)

Δημοσιεύονται από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας, καθώς επίσης ο Πίνακας Απορριπτέων για τους κωδικούς θέσης 107 και 108 της υπ’ αρ. πρωτ. 3981/26-04-2022 Β’ Ανακοίνωσης του Κ.Υ.Α.Δ.Α., που αφορά στη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με δύο (2) άτομα για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων» στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Δράσεις street work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5114148 της Πράξης «Δράσεις street work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)». Παρακαλούμε πατήστε παρακάτω, για να δείτε αναλυτικά τους σχετικούς πίνακες:

  1. ΚΩΔΙΚΟΣ 107 (ΠΕ-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ) (ΑΔΑ Ω2Ε7ΟΡΘΟ-ΙΗΩ)
  2. ΚΩΔΙΚΟΣ 108 (ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ) (ΑΔΑ ΩΣ3ΕΟΡΘΟ-ΨΧΨ)
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 107 (ΑΔΑ ΩΥΕ2ΟΡΘΟ-1ΩΥ)
  4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 108 (ΑΔΑ ΩΔΓΝΟΡΘΟ-3ΧΒ)

Είμαστε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία επί των διαλαμβανόμενων στο παρόν (κος Καράβης Αντώνιος, τηλ. επικοινωνίας: 2105246515, -516, εσωτ. 113).