Ανακοίνωση σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, με συνολικά τριάντα έξι (36) άτομα για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων» με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου με διάρκεια έως 30/09/2023 για την υλοποίηση με ιδία μέσα του Υποέργου 1 «Δράσεις streetwork του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5114148 της Πράξης «Δράσεις streetwork του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ)»,που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δήμου Αθηναίων από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020»

Δημοσιεύεται σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 10/12/2021 από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) Δήμου Αθηναίων η Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με συνολικά τριάντα έξι (36) άτομα για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων» με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου με διάρκεια έως 30/09/2023 για την υλοποίηση με ιδία μέσα του Υποέργου 1 «Δράσεις streetwork του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5114148 της Πράξης «Δράσεις streetwork του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ)»,που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δήμου Αθηναίων από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020».

Παρακαλούμε πατήστε παρακάτω, για να δείτε αναλυτικά την Ανακοίνωση και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα:

 

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΙΣ STREETWORK ΤΟΥ Κ.Υ.Α.Δ.Α. (ΜΕ ΑΔΑ)

2. ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (Α2)

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η.Υ. (31-08-2021)

4. ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 1 ΠΕ-ΤΕ

5. ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 2 ΔΕ-ΥΕ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Ανακοίνωση, και στα Ειδικά Παραρτήματα (Α1) Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «31-08-2021» και (Α2) Απόδειξη Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «07-12-2020», καθώς επίσης στο έντυπο της αίτησης μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), όπως αναφέρεται στην Ανακοίνωση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Υ.Α.Δ.Α. (www.kyada-athens.gr), στο Δήμο Αθηναίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση ([http://www.cityofathens.gr) ]www.cityofathens.gr) (στην ενότητα Επιχειρήσεις – Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί).

Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1 (ΠΕ – ΤΕ) ή ΣΜΕ 2 (ΔΕ-ΥΕ) και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου seckyada@athens.gr). Να σημειωθεί ότι το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με την Ανακοίνωση πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δε γίνονται δεκτές.

Τέλος, να διευκρινίσουμε ότι η σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου της εν λόγω Ανακοίνωσης απαιτεί την έναρξη εργασιών στην Εφορία (ως ελεύθερος επαγγελματίας με μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών), ενώ το ωράριο για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης εργασίας και την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών στο φορέα είναι κυλιόμενο.

 

Ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 11/12/2021 και ώρα 00:01 έως και την Τετάρτη, 15/12/2021 και ώρα 23:59.