Δημοσίευση Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας, καθώς και Πίνακα Απορριπτέων της Ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 3748/23-04-2021 (ΣΜΕ 2/2021) του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Δημοσιεύεται από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) ο Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας, καθώς επίσης ο Πίνακας Απορριπτέων της Ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 3748/23-04-2021 (ΣΜΕ 2/2021) για την πρόσληψη, με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες».

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τους σχετικούς πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 2/2021 (ΜΕ ΑΔΑ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 2/2021 (ΜΕ ΑΔΑ)

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί θεμάτων, που άπτονται της κατάλληλης διαμόρφωσης και διατύπωσης στο κείμενο της εν λόγω δημοσίευσης (κ. Καράβης Αντώνιος, τηλ. επικοινωνίας: 2105246515, -516, εσωτ. 113).