Δημοσίευση Πίνακα Κατάταξης/Βαθμολογίας της υπ’ αρ. 14319/13.12.2022 Ανακοίνωσης ΣΜΕ του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Δημοσιεύεται σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 04/01/2023 από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) ο Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας της υπ’ αρ. 14319/13.12.2022 Ανακοίνωσης ΣΜΕ του Κ.Υ.Α.Δ.Α. περί σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με ένα άτομο (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων” με αντικείμενο της εκτέλεση του έργου: “Διαχείριση της επικοινωνίας, σύνταξη κειμένων με σκοπό την προώθηση των προγραμμάτων του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων και των δράσεων για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών”, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες, όπως αναγράφεται στην Ανακοίνωση. Παρακαλούμε πατήστε παρακάτω, για να δείτε αναλυτικά τους σχετικούς πίνακες:

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΔΑ ΨΗ4ΙΟΡΘΟ-6Ψ6)