Δημοσίευση Πινάκων Κατάταξης/Βαθμολογίας και Πίνακα Απορριπτέων μέρους εκ του συνόλου των κωδικών θέσης της υπ’ αρ. 9634/26-09-2022 Ανακοίνωσης ΣΜΕ 3/2022 του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Δημοσιεύονται σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 05/12/2022 από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας για τους κωδικούς θέσης 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107 και 108, καθώς επίσης ο Πίνακας Απορριπτέων για τους κωδικούς θέσης 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 και 108 της υπ’ αρ. 9634/26-09-2022 Ανακοίνωσης ΣΜΕ 3/2022 του Κ.Υ.Α.Δ.Α. περί σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με εξήντα τρία (63) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων” με αντικείμενο της εκτέλεση του έργου: “Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων”, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Παρακαλούμε πατήστε παρακάτω, για να δείτε αναλυτικά τους σχετικούς πίνακες:

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 100 (ΜΕ ΑΔΑ)

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 101 (ΜΕ ΑΔΑ)

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 102 (ΜΕ ΑΔΑ)

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 103 (ΜΕ ΑΔΑ)

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 104 (ΜΕ ΑΔΑ)

6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 105 (ΜΕ ΑΔΑ)

7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 107 (ΜΕ ΑΔΑ)

8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 108 (ΜΕ ΑΔΑ)

______________________________________________________________________

9. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 100 (ΜΕ ΑΔΑ)

10. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 101 (ΜΕ ΑΔΑ)

11. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 102 (ΜΕ ΑΔΑ)

12. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 103 (ΜΕ ΑΔΑ)

13. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 104 (ΜΕ ΑΔΑ)

14. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 105 (ΜΕ ΑΔΑ)

15. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 106 (ΜΕ ΑΔΑ)

16. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 107 (ΜΕ ΑΔΑ)

17. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 108 (ΜΕ ΑΔΑ)

Τελούμε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία επί των διαλαμβανομένων στο εν θέματι (κος Καράβης Αντώνιος, τηλ. επικοινωνίας: 6972171440, 2105246515, -516, εσωτ. 1).