ΚΥΑΔΑ LOGO

Δημοσίευση της υπ’ αρ. 3981/26-04-2022 Ανακοίνωσης του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α) για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου 1 «Δράσεις street work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)»

Δημοσιεύεται σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 27/04/2022 από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) Δήμου Αθηναίων η υπ’ αρ. πρωτ. 3981/26-04-2022 Β’ Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με δύο (2) άτομα για την υλοποίηση με ιδία μέσα του Υποέργου 1 «Δράσεις street work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5114148 της Πράξης «Δράσεις street work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως την 30η-09-2023.

Παρακαλούμε πατήστε παρακάτω, για να δείτε αναλυτικά την Ανακοίνωση και τα συνοδευτικά έγγραφα:

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΙΣ STREET WORK ΤΟΥ Κ.Υ.Α.Δ.Α. (ΜΕ ΑΔΑ)
  2. ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (Α2)
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΜΕ 1 (ΠΕ-ΤΕ)
  4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΜΕ 2 (ΔΕ-ΥΕ)

Η υποβολή των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: seckyada@athens.grΩς προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 00:01 της Πέμπτης, 28/04/2022 έως και τις 23:59 της Δευτέρας, 02/05/2022.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Ανακοίνωση, στο ειδικό Παράρτημα Γλωσσομάθειας και στα σχετικά έντυπα της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1 ΠΕ – ΤΕ ή ΣΜΕ 2 ΔΕ – ΥΕ, κατά περίπτωση), όπως διαλαμβάνονται στην Ανακοίνωση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Υ.Α.Δ.Α.: www.kyada-athens.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων: www.cityofathens.gr (στην ενότητα Επιχειρήσεις-Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί).

Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι η αίτηση συμμετοχής, που θα πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι συνοδεία των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφη αίτηση δεν γίνεται δεκτή, ενώ το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Τέλος, να διευκρινίσουμε ότι η σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου της εν λόγω Ανακοίνωσης απαιτεί την έναρξη εργασιών στην Εφορία (ως ελεύθερος επαγγελματίας με μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών), ενώ το ωράριο για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης εργασίας και την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών στο φορέα είναι κυλιόμενο.