Κ.Υ.Α.Δ.Α. – Ανακοίνωση σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, με συνολικά εξήντα πέντε (65) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων»

Κ.Υ.Α.Δ.Α. – Ανακοίνωση σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, με συνολικά εξήντα πέντε (65) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες»

Δημοσιεύεται σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 11/10/2021 από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) Δήμου Αθηναίων η Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με συνολικά εξήντα πέντε (65) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες»

Παρακαλούμε πατήστε παρακάτω, για να δείτε αναλυτικά την Ανακοίνωση και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα:

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Υ.Α.Δ.Α. ΣΜΕ 3-2021 (ΜΕ ΑΔΑ)

2. ΝΕΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ

3. ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (Α2)

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η.Υ.

5. ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 1 ΠΕ-ΤΕ

6. ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 2 ΔΕ-ΥΕ

Το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «06-07-2021» περιλαμβάνει: α) τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και β) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΣΜΕ 1 (ΠΕ-ΤΕ) ή ΣΜΕ 2 (ΔΕ-ΥΕ), σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Ανακοίνωση, στο Παράρτημα, στα Ειδικά Παραρτήματα (Α1) Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «31-08-2021» και (Α2) Απόδειξη Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «07-12-2020», καθώς επίσης στο έντυπο της αίτησης μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), όπως αναφέρεται στην Ανακοίνωση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Υ.Α.Δ.Α. (www.kyada-athens.gr), στο Δήμο Αθηναίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση ([http://www.cityofathens.gr) ]www.cityofathens.gr) (στην ενότητα Επιχειρήσεις – Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1 (ΠΕ – ΤΕ) ή ΣΜΕ 2 (ΔΕ-ΥΕ) και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου smekyada@athens.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

“ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Κ.Υ.Α.Δ.Α., Πειραιώς 35, Τ.Κ.10552, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης, υπ’ όψιν κυρίου Αντωνίου – Χρυσοβαλάντη Καράβη (τηλ. επικοινωνίας: 210 5246515)”

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με την Ανακοίνωση πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δε γίνονται δεκτές.

Ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Τρίτη, 12/10/2021 έως και την Πέμπτη, 21/10/2021.