17/12/2021 – 21/12/2021: Κ.Υ.Α.Δ.Α. – Ανακοίνωση σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Υ.Α.Δ.Α. με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Διαχείριση της επικοινωνίας, σύνταξη κειμένων με σκοπό την προώθηση των προγραμμάτων του Κ.Υ.Α.Δ.Α. και των δράσεων για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών»

Δημοσιεύεται σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 16/12/2021 από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) Δήμου Αθηναίων η Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Διαχείριση της επικοινωνίας, σύνταξη κειμένων με σκοπό την προώθηση των προγραμμάτων του Κ.Υ.Α.Δ.Α. και των δράσεων για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Παρακαλούμε πατήστε παρακάτω, για να δείτε αναλυτικά την Ανακοίνωση και τα συνοδευτικά έγγραφα:

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ (ΜΕ ΑΔΑ)
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 2021
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η υποβολή των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου: seckyada@athens.gr. Ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 00:01 της Παρασκευής, 17/12/2021 έως και τις 23:59 της Τρίτης, 21/12/2021.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Ανακοίνωση, στο Παράρτημα και στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, όπως αναφέρεται στηνΑνακοίνωσηστην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Υ.Α.Δ.Α.www.kyada-athens.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων: www.cityofathens.gr (στην ενότηταΕπιχειρήσεις-Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί).

Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι η αίτηση συμμετοχής, που θα πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι συνοδεία των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφη αίτηση δεν γίνεται δεκτή, ενώ το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.