ΚΥΑΔΑ LOGO

21.07.2023 – 31.07.2023: Κ.Υ.Α.Δ.Α. – Υπ’ αρ. πρωτ. 6143/28-06-2023 Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2023 περί σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με εξήντα τρία (63) άτομα

Δημοσιεύεται σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 20-07-2023 από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) Δήμου Αθηναίων η υπ’ αρ. πρωτ. 6143/28-06-2023 Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2023 του Κ.Υ.Α.Δ.Α. περί σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με εξήντα τρία (63) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων” και αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: “Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων”, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Παρακαλούμε πατήστε παρακάτω, για να δείτε αναλυτικά την Ανακοίνωση και τα συνοδευτικά έγγραφα:

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1-2023 (ΜΕ ΑΔΑ)

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ

3. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η.Υ.

4. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (07-04-2023)

5. ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 1 (ΤΕ – ΠΕ)

6. ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 2 (ΥΕ – ΔΕ)

Ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων έχει ορισθεί το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή, 21-07-2023 έως και τη Δευτέρα, 31-07-2023. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ανακοίνωση, στα Παραρτήματα και στα έντυπα της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, όπως αναφέρεται στην Ανακοίνωση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Υ.Α.Δ.Α.:  www.kyadaathens.gr ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων: www.cityofathens.gr ή στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και, πιο συγκεκριμένα, ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες-Έντυπα-Διαδικασίες-Διαγωνισμών Φορέων-Μίσθ. Έργου ΣΜΕ, στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχέςΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: ΠολίτεςΈντυπα–ΔιαδικασίεςΔιαγωνισμών ΦορέωνΜίσθ. Έργου ΣΜΕ.

               

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. 

Ανυπόγραφες αιτήσεις δε γίνονται δεκτές.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην  περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.