ΚΥΑΔΑ LOGO

Δημοσίευση ανασυνταχθέντα Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας για τον κωδικό θέσης 111 και ανασυνταχθέντα Πίνακα Απορριπτέων για τον κωδικό 111 της υπ’ αρ. 7722/24-09-2021 Ανακοίνωσης του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α)

Κατόπιν της με αρ. πρωτ. 60/2022/31-01-2022 Απόφασης επί ελέγχου ενστάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) δημοσιεύεται από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) ο ανασυνταχθείς Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας για τον κωδικό θέσης 111, καθώς επίσης ο Πίνακας Απορριπτέων για τον κωδικό 111 της υπ’ αρ. 7722/24-09-2021 Ανακοίνωσης του Κ.Υ.Α.Δ.Α. για την κάλυψη με συνολικά εξήντα πέντε (65) άτομα των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Παρακαλούμε πατήστε παρακάτω, για να δείτε αναλυτικά τους σχετικούς πίνακες:

  1.  ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 111 (ΜΕ ΑΔΑ)
  2. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔ. 108,109,110,111,112,113,114 (ΜΕ ΑΔΑ)

Είμαστε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία επί των διαλαμβανομένων στο παρόν (κος Καράβης Αντώνιος, τηλ. επικοινωνίας: 6972171440, 2105246515, -516, εσωτ. 113).