Δημοσίευση ανασυνταχθέντα Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας και Πίνακα Απορριπτέων για τον κωδικό θέσης 108 της υπ’ αρ. 3981/26-04-2022 Β’ Ανακοίνωσης του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α)

Κατόπιν του με αρ. πρωτ. 5284/27-05-2022 Πρακτικού της συσταθείσας Επιτροπής Αξιολόγησης και Ενστάσεων του Κ.Υ.Α.Δ.Α. δημοσιεύεται από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) ο ανασυνταχθείς Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας (ΑΔΑ: ΨΩΨΥΟΡΘΟ-Β6Ρ) του με αρ. πρωτ. 4758/16-05-2022 Πίνακα, καθώς επίσης ο ανασυνταχθείς Πίνακας Απορριπτέων (ΑΔΑ: 6Υ2ΓΟΡΘΟ-7ΤΣ) του με αρ. πρωτ. 4760/16-05-2022 Πίνακα για τον κωδικό θέσης 108 (ειδικότητα: ΔΕ Οδηγών) της υπ’ αρ. 3981/26-04-2022 Β’ Ανακοίνωσης (ΑΔΑ: ΨΠ97ΟΡΘΟ-ΕΒ5) του Κ.Υ.Α.Δ.Α. για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με δύο (2) άτομα για την υλοποίηση με ιδία μέσα του Υποέργου 1 «Δράσεις street work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5114148 της Πράξης «Δράσεις street work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως την 30η-09-2023. Παρακαλούμε πατήστε παρακάτω, για να δείτε αναλυτικά το σχετικό πίνακα:

  1. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 108 (ΜΕ ΑΔΑ)
  2. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 108 (ΜΕ ΑΔΑ)

Είμαστε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία επί των διαλαμβανομένων στο παρόν (κος Καράβης Αντώνιος, 2105246515, -516, εσωτ. 1).