ΚΥΑΔΑ LOGO

Δημοσίευση ανασυνταχθέντων Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας για τους κωδικούς θέσης 115, 116, 117 και 118 και ανασυνταχθέντα Πίνακα Απορριπτέων για τους κωδικούς θέσης 115 και 116 της υπ’ αρ. 7722/24-09-2021 Ανακοίνωσης του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α)

Κατόπιν της με αρ. πρωτ. 188/2022/03-03-2022 Απόφασης επί ελέγχου ενστάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) δημοσιεύονται από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) οι ανασυνταχθέντες Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας για τους κωδικούς θέσης 115, 116, 117 και 118, καθώς επίσης ο Πίνακας Απορριπτέων για τους κωδικούς θέσης 115 και 116 της υπ’ αρ. 7722/24-09-2021 Ανακοίνωσης του Κ.Υ.Α.Δ.Α. για την κάλυψη με συνολικά εξήντα πέντε (65) άτομα των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Παρακαλούμε πατήστε παρακάτω, για να δείτε αναλυτικά τους σχετικούς πίνακες:

1. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 115 (ΜΕ ΑΔΑ)
2. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 116 (ΜΕ ΑΔΑ)
3. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 117 (ΜΕ ΑΔΑ)
4. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 118 (ΜΕ ΑΔΑ)
5. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔ. 115 και 116 (ΜΕ ΑΔΑ)

Είμαστε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία επί των διαλαμβανομένων στο παρόν (κος Καράβης Αντώνιος, τηλ. επικοινωνίας: 2105246515, -516, εσωτ. 113).