Δημοσίευση Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας για τους κωδικούς θέσης 102, 103, 104, 105, 106, 107 και 108 και του Πίνακα Απορριπτέων για τους κωδικούς θέσης 102, 103, 104, 105, 106, 107 και 108 της υπ’ αρ. 11535/08-12-2021 Ανακοίνωσης του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α)

Δημοσιεύονται από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας, καθώς επίσης ο Πίνακας Απορριπτέων για τους κωδικούς θέσης 102, 103, 104, 105, 106, 107 και 108 της υπ’ αρ. 11535/08-12-2021 Ανακοίνωσης του Κ.Υ.Α.Δ.Α. για την κάλυψη με συνολικά τριάντα έξι (36) άτομα των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων» για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Δράσεις street work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5114148 της Πράξης «Δράσεις street work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δήμου Αθηναίων από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020». Παρακαλούμε πατήστε παρακάτω, για να δείτε αναλυτικά τους σχετικούς πίνακες:

1. ΚΩΔΙΚΟΣ 102 (ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ) (ΑΔΑ Ψ85ΥΟΡΘΟ-3Δ5)
2. ΚΩΔΙΚΟΣ 103 (ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ) (ΑΔΑ Ρ7Η8ΟΡΘΟ-1Μ8)
3. ΚΩΔΙΚΟΣ 104 (ΠΕ-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) (ΑΔΑ 9Π08ΟΡΘΟ-ΜΗΕ)
4. ΚΩΔΙΚΟΣ 105 (ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ) (ΑΔΑ 9Α3ΩΟΡΘΟ-3Σ2)
5. ΚΩΔΙΚΟΣ 106 (ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ) (ΑΔΑ ΡΕ0ΟΟΡΘΟ-0ΑΥ)
6. ΚΩΔΙΚΟΣ 107 (ΠΕ-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ) (ΑΔΑ Ρ43ΜΟΡΘΟ-9ΓΜ)
7. ΚΩΔΙΚΟΣ 108 (ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ) (ΑΔΑ 9ΦΦΩΟΡΘΟ-ΦΜΜ)
8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102 (ΑΔΑ 9ΥΕ2ΟΡΘΟ-ΧΥ9)
9. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103 (ΑΔΑ 6ΒΦΣΟΡΘΟ-9ΚΕ)
10. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 104 (ΑΔΑ ΡΚ13ΟΡΘΟ-3ΓΗ)
11. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 105 (ΑΔΑ Ω5Ε5ΟΡΘΟ-ΟΣΞ)
12. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 106 (ΑΔΑ 925ΗΟΡΘΟ-ΟΑΑ)
13. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 107 (ΑΔΑ ΡΑΔΡΟΡΘΟ-ΣΥΗ)
14. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 108 (ΑΔΑ 625ΠΟΡΘΟ-ΛΥΝ)

Είμαστε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία επί των διαλαμβανόμενων στο παρόν (κος Καράβης Αντώνιος, τηλ. επικοινωνίας: 2105246515, -516, εσωτ. 113).