Δημοσίευση Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας των κωδικών θέσης 108,109,110,111,112,113,114, καθώς και των αντίστοιχων Πινάκων Απορριπτέων της Ανακοίνωσης υπ’ αρ. πρωτ. 7722/24-09-2021 (Ανακοίνωση ΣΜΕ 3/2021) του Κ.Υ.A.Δ.Α.

Δημοσιεύονται από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας για τους κωδικούς θέσης 108,109,110,111,112,113,114, καθώς επίσης οι Πίνακες Απορριπτέων για τις αντίστοιχες θέσεις της Ανακοίνωσης υπ’ αρ. πρωτ. 7722/24-09-2021 (Ανακοίνωση ΣΜΕ 3/2021) για την κάλυψη με συνολικά εξήντα πέντε (65) άτομα των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Παρακαλούμε πατήστε παρακάτω, για να δείτε αναλυτικά τους σχετικούς πίνακες:

ΚΩΔΙΚΟΣ 108 (ΩΥΞ3ΟΡΘΟ-ΛΑΙ)
ΚΩΔΙΚΟΣ 109 (ΨΥ74ΟΡΘΟ-Ν9Υ)
ΚΩΔΙΚΟΣ 110 (ΩΜΙΖΟΡΘΟ-855)
ΚΩΔΙΚΟΣ 111 (Ψ6Κ8ΟΡΘΟ-073)
ΚΩΔΙΚΟΣ 112 (6ΞΓΛΟΡΘΟ-ΙΡ3)
ΚΩΔΙΚΟΣ 113 (6ΖΖΛΟΡΘΟ-3Γ8)
ΚΩΔΙΚΟΣ 114 (ΩΑΣ2ΟΡΘΟ-5ΦΨ)
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΚΩΔΙΚΩΝ 108,109,110,111,112,113,114 (6ΤΕ2ΟΡΘΟ-ΧΣΥ)