ΚΥΑΔΑ LOGO

Δημοσίευση Πινάκων Κατάταξης/Βαθμολογίας και Πίνακα Απορριπτέων μέρους εκ του συνόλου των κωδικών θέσης της υπ’ αρ. 9634/26-09-2022 Ανακοίνωσης ΣΜΕ 3/2022 του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Δημοσιεύονται σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 20/01/2023 από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας για τους κωδικούς θέσης 109, 110, 111, 112, 113 και 114, καθώς επίσης ο Πίνακας Απορριπτέων για τους κωδικούς θέσης 109, 110, 111, 112, 113 και 114 της υπ’ αρ. 9634/26-09-2022 Ανακοίνωσης ΣΜΕ 3/2022 του Κ.Υ.Α.Δ.Α. περί σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με εξήντα τρία (63) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων” με αντικείμενο της εκτέλεση του έργου: “Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων”, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Παρακαλούμε πατήστε παρακάτω, για να δείτε αναλυτικά τους σχετικούς πίνακες:

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 109 (ΜΕ ΑΔΑ)

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 110 (ΜΕ ΑΔΑ)

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 111 (ΜΕ ΑΔΑ)

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 112 (ΜΕ ΑΔΑ)

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 113 (ΜΕ ΑΔΑ)

6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 114 (ΜΕ ΑΔΑ)

7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 109 (ΜΕ ΑΔΑ)

8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 110 (ΜΕ ΑΔΑ)

9. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 111 (ΜΕ ΑΔΑ)

10. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 112 (ΜΕ ΑΔΑ)

11. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 113 (ΜΕ ΑΔΑ)

12. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 114 (ΜΕ ΑΔΑ)