Δημοσίευση Πινάκων Κατάταξης/Βαθμολογίας και Πινάκων Απορριπτέων των κωδικών θέσης της υπ’ αρ. 6143/28-06-2023 Ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2023 του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Δημοσιεύονται σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 02/11/2023 από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας για τους κωδικούς θέσης 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 και 117, καθώς επίσης οι Πίνακες Απορριπτέων για τους κωδικούς θέσης 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 και 117 της υπ’ αρ. 6143/28-06-2023 Ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2023 περί σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με εξήντα τρία (63) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων” με αντικείμενο της εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Παρακαλούμε πατήστε παρακάτω, για να δείτε αναλυτικά τους σχετικούς πίνακες:

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 100 (ΜΕ ΑΔΑ)

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 101 (ΜΕ ΑΔΑ)

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 102 (ΜΕ ΑΔΑ)

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 103 (ΜΕ ΑΔΑ)

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 104 (ΜΕ ΑΔΑ)

6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 105 (ΜΕ ΑΔΑ)

7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 106 (ΜΕ ΑΔΑ)

8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 107 (ΜΕ ΑΔΑ)

9. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 108 (ΜΕ ΑΔΑ)

10. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 109 (ΜΕ ΑΔΑ)

11. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 110 (ΜΕ ΑΔΑ)

12. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 111 (ΜΕ ΑΔΑ)

13. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 112 (ΜΕ ΑΔΑ)

14. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 113 (ΜΕ ΑΔΑ)

15. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 114 (ΜΕ ΑΔΑ)

16. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 115 (ΜΕ ΑΔΑ)

17. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 116 (ΜΕ ΑΔΑ)

18. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 117 (ΜΕ ΑΔΑ)

19. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 100 (ΜΕ ΑΔΑ)

20. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 102 (ΜΕ ΑΔΑ)

21. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 103 (ΜΕ ΑΔΑ)

22. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 104 (ΜΕ ΑΔΑ)

23. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 105 (ΜΕ ΑΔΑ)

24. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 106 (ΜΕ ΑΔΑ)

25. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 107 (ΜΕ ΑΔΑ)

26. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 108 (ΜΕ ΑΔΑ)

27. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 109 (ΜΕ ΑΔΑ)

28. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 110 (ΜΕ ΑΔΑ)

29. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 111 (ΜΕ ΑΔΑ)

30. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 112 (ΜΕ ΑΔΑ)

31. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 114 (ΜΕ ΑΔΑ)

32. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 115 (ΜΕ ΑΔΑ)

33. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 116 (ΜΕ ΑΔΑ)

34. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 117 (ΜΕ ΑΔΑ)