Δημοσίευση της υπ’ αρ. 14319/13-12-2022 Ανακοίνωσης ΣΜΕ του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α) για την πρόσληψη ενός (1) δημοσιογράφου

Δημοσιεύεται σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 15-12-2022 από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) Δήμου Αθηναίων η υπ’ αρ. πρωτ. 14319/13-12-2022 Ανακοίνωση ΣΜΕ του Κ.Υ.Α.Δ.Α. περί σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων” και αντικείμενο της εκτέλεση του έργου: “Διαχείριση της επικοινωνίας, σύνταξη κειμένων με σκοπό την προώθηση των προγραμμάτων του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων και των δράσεων για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών”, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Παρακαλούμε πατήστε παρακάτω, για να δείτε αναλυτικά την Ανακοίνωση και τα συνοδευτικά έγγραφα:

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ (ΜΕ ΑΔΑ)

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14319-13.12.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων έχει ορισθεί το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή, 16-12-2022 έως και την Τρίτη, 20-12-2022. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην σχετική Ανακοίνωση, στο Παράρτημα και στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, όπως αναφέρεται στην Ανακοίνωση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Υ.Α.Δ.Α.www.kyada-athens.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων: www.cityofathens.gr (στην ενότητα Επιχειρήσεις-Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί).

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι καλούνται να  υποβάλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: seckyada@athens.gr

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δε γίνονται δεκτές.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.