Δημοσίευση της υπ’ αρ. 4966/19-05-2022 Ανακοίνωσης ΣΜΕ 2/2022 του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α) για την πρόσληψη επτά (7) ατόμων

Δημοσιεύεται σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 29-06-2022 από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) Δήμου Αθηναίων η υπ’ αρ. πρωτ. 4966/19-05-2022 Ανακοίνωση ΣΜΕ 2/2022 του Κ.Υ.Α.Δ.Α. περί σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με επτά (7) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων” και αντικείμενο της εκτέλεση του έργου: “Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων”, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Παρακαλούμε πατήστε παρακάτω, για να δείτε αναλυτικά την Ανακοίνωση και τα συνοδευτικά έγγραφα:

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2-2022 (ΜΕ ΑΔΑ)
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ (1)
  3. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (18.05.2022)
  4. ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 1 (ΠΕ – ΤΕ)

Ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων έχει ορισθεί το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη,  30-06-2022 έως και τη Δευτέρα, 11-07-2022. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Ανακοίνωση, στο Παράρτημα και στο έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, όπως αναφέρεται στην Ανακοίνωση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Υ.Α.Δ.Α.www.kyada-athens.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων: www.cityofathens.gr (στην ενότητα Επιχειρήσεις-Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί), στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και, πιο συγκεκριμένα, ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Μίσθ. Έργου ΣΜΕ, στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες –Διαγωνισμών Φορέων  Μίσθ. Έργου ΣΜΕ.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι καλούνται να  υποβάλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνσηsmekyada@athens.gr, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφη αίτηση δε γίνεται δεκτή. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία επί των διαλαμβανόμενων στο παρόν (κος Καράβης Αντώνιος, τηλ. επικοινωνίας: 2105246515, -516, εσωτ. 1).