Δύο διαφανοσκόπια, δωρεά του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε

Δύο διαφανοσκόπια για την καλύτερη ανάγνωση και ερμηνεία των ακτινογραφιών αλλά και άλλων απεικονιστικών εξετάσεων δώρισε σήμερα στα κοινωνικά ιατρεία του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως του Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε), ένα ταμείο που έχει στο DNA του την αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια. Σας ευχαριστούμε!