«Προμήθεια πέντε (5) οχημάτων επτά (7) θέσεων άμεσης παρέμβασης» για τη δημιουργία και λειτουργία κινητών μονάδων (street work) του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων για την «Προμήθεια πέντε (5) οχημάτων επτά (7) θέσεων άμεσης παρέμβασης» για τη δημιουργία και λειτουργία κινητών μονάδων (street work) σε αστέγους που χρήζουν άμεσης υποστήριξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 165.900,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 133.790,32€), με ταξινόμηση κατά CPV : 34115200-8 – Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά κάτω των 10 ατόμων.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των άρθρων της προμήθειας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 155703.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 06/04/2022 και ώρα 14:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/04/2022 και ώρα 13:00 μ.μ.
Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα  οριζόμενα στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 76928/13.07.2021 ΚΥΑ (3075 Β). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό με το ΚΥΑΔΑ. Η ελάχιστη συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α. ποσού ύψους δύο χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (2.675,81€). Για την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.(του προϋπολογισμού).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις  διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να  υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 3389/06.04.2022 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την τεχνική μελέτη και τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 35, 1ος όροφος. Πληροφορίες: Ελένη Καστρησίου, email: e.kastrisioy@athens.gr, Τηλ: 210-5246516 (εσωτ. 118) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) https://kyada-athens.gr., καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Συνημμένο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ