Δημοσίευση Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας για τους κωδικούς θέσης 100, 101 και του Πίνακα Απορριπτέων για τους κωδικούς θέσης 100, 101 της υπ’ αρ. 11535/08-12-2021 Ανακοίνωσης του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α)

Δημοσιεύονται από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας, καθώς επίσης ο Πίνακας Απορριπτέων για τους κωδικούς θέσης 100 και 101 της υπ’ αρ. 11535/08-12-2021 Ανακοίνωσης του Κ.Υ.Α.Δ.Α. για την κάλυψη με συνολικά τριάντα έξι (36) άτομα των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων» με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου με διάρκεια έως 30/09/2023 για την υλοποίηση με ιδία μέσα του Υποέργου 1 «Δράσεις street work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5114148 της Πράξης «Δράσεις street work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δήμου Αθηναίων από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020».. Παρακαλούμε πατήστε παρακάτω, για να δείτε αναλυτικά τους σχετικούς πίνακες:

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔ. 100 (96ΕΧΟΡΘΟ-ΧΙ1) 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔ. 101 (Ω54ΩΟΡΘΟ-ΒΧΚ)

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ (9ΡΑ5ΟΡΘΟ-ΤΤ3)

Είμαστε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία επί των διαλαμβανόμενων στο παρόν (κος Καράβης Αντώνιος, τηλ. επικοινωνίας: 6972171440, 2105246515, -516, εσωτ. 113).