16Μαΐ

Δημοσίευση των Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας, καθώς και των Πινάκων Απορριπτέων για τους κωδικούς θέσης 107 και 108 της υπ’ αρ. πρωτ. 3981/26-04-2022 Β’ Ανακοίνωσης του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α)

Δημοσιεύονται από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας, καθώς επίσης ο Πίνακας Απορριπτέων για τους κωδικούς θέσης 107 και 108 της υπ’ αρ. πρωτ. 3981/26-04-2022 Β’ Ανακοίνωσης του Κ.Υ.Α.Δ.Α., που αφορά στη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με δύο (2) άτομα […]

27Απρ

Δημοσίευση της υπ’ αρ. 3981/26-04-2022 Ανακοίνωσης του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α) για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου 1 «Δράσεις street work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)»

Δημοσιεύεται σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 27/04/2022 από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) Δήμου Αθηναίων η υπ’ αρ. πρωτ. 3981/26-04-2022 Β’ Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με δύο (2) άτομα για την υλοποίηση με ιδία μέσα του Υποέργου 1 «Δράσεις street work του Κέντρου […]

06Απρ

«Προμήθεια πέντε (5) οχημάτων επτά (7) θέσεων άμεσης παρέμβασης» για τη δημιουργία και λειτουργία κινητών μονάδων (street work) του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων για την «Προμήθεια πέντε (5) οχημάτων επτά (7) θέσεων άμεσης παρέμβασης» για τη δημιουργία και λειτουργία κινητών μονάδων (street work) σε αστέγους που χρήζουν άμεσης υποστήριξης, […]

23Μαρ

Δημοσίευση Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας για τους κωδικούς θέσης 102, 103, 104, 105, 106, 107 και 108 και του Πίνακα Απορριπτέων για τους κωδικούς θέσης 102, 103, 104, 105, 106, 107 και 108 της υπ’ αρ. 11535/08-12-2021 Ανακοίνωσης του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α)

Δημοσιεύονται από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας, καθώς επίσης ο Πίνακας Απορριπτέων για τους κωδικούς θέσης 102, 103, 104, 105, 106, 107 και 108 της υπ’ αρ. 11535/08-12-2021 Ανακοίνωσης του Κ.Υ.Α.Δ.Α. για την κάλυψη με συνολικά τριάντα […]

09Μαρ

Δημοσίευση ανασυνταχθέντων Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας για τους κωδικούς θέσης 115, 116, 117 και 118 και ανασυνταχθέντα Πίνακα Απορριπτέων για τους κωδικούς θέσης 115 και 116 της υπ’ αρ. 7722/24-09-2021 Ανακοίνωσης του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α)

Κατόπιν της με αρ. πρωτ. 188/2022/03-03-2022 Απόφασης επί ελέγχου ενστάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) δημοσιεύονται από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) οι ανασυνταχθέντες Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας για τους κωδικούς θέσης 115, 116, 117 και 118, καθώς επίσης ο Πίνακας Απορριπτέων για τους […]

04Μαρ

Δημοσίευση ανασυνταχθέντα Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας για τον κωδικό θέσης 101 της υπ’ αρ. 11535/08-12-2021 Ανακοίνωσης του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α)

Κατόπιν του με αρ. πρωτ. 1853/23-02-2022 Πρακτικού της συσταθείσας Επιτροπής Αξιολόγησης και Ενστάσεων του Κ.Υ.Α.Δ.Α. δημοσιεύεται από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) ο ανασυνταχθείς Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας του με αρ. πρωτ. 1339/10-02-2022 πίνακα για τον κωδικό θέσης 101 (ειδικότητα: υπεύθυνος φυσικού και οικονομικού […]

17Φεβ

Δημοσίευση Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας για τους κωδικούς θέσης 100, 101 και του Πίνακα Απορριπτέων για τους κωδικούς θέσης 100, 101 της υπ’ αρ. 11535/08-12-2021 Ανακοίνωσης του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α)

Δημοσιεύονται από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας, καθώς επίσης ο Πίνακας Απορριπτέων για τους κωδικούς θέσης 100 και 101 της υπ’ αρ. 11535/08-12-2021 Ανακοίνωσης του Κ.Υ.Α.Δ.Α. για την κάλυψη με συνολικά τριάντα έξι (36) άτομα των αναγκών […]

04Φεβ

Δημοσίευση ανασυνταχθέντα Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας για τον κωδικό θέσης 111 και ανασυνταχθέντα Πίνακα Απορριπτέων για τον κωδικό 111 της υπ’ αρ. 7722/24-09-2021 Ανακοίνωσης του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α)

Κατόπιν της με αρ. πρωτ. 60/2022/31-01-2022 Απόφασης επί ελέγχου ενστάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) δημοσιεύεται από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) ο ανασυνταχθείς Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας για τον κωδικό θέσης 111, καθώς επίσης ο Πίνακας Απορριπτέων για τον κωδικό 111 της υπ’ αρ. […]

19Ιαν

Δημοσίευση Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας και Πίνακα Απορριπτέων για τους κωδικούς θέσης 115, 116,117 και 118 της υπ’ αρ. 7722/24-09-2021 Ανακοίνωσης ΣΜΕ 3/2021 του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α)

Δημοσιεύονται από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας, καθώς επίσης ο Πίνακας Απορριπτέων για τους κωδικούς θέσης 115, 116,117 και 118 της υπ’ αρ. 7722/24-09-2021 Ανακοίνωσης του Κ.Υ.Α.Δ.Α. για την κάλυψη με συνολικά εξήντα πέντε (65) άτομα των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. […]

12Ιαν

Σε πλήρη ετοιμότητα ο μηχανισμός του Δήμου Αθηναίων για την προστασία των αστέγων από την κακοκαιρία

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία «Διομήδης», που πλήττει την Αθήνα από το βράδυ της Τετάρτης. Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα κι έχουν τεθεί σε λειτουργία θερμαινόμενοι χώροι για την προστασία των αστέγων. Συγκεκριμένα, από τις 11 Ιανουαρίου, στις 20.00 και για όσο επικρατήσει […]